Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
Українська мова | 10-11 класс

1. Поставте, де потрібно, м'який знак чи апостроф.
рутв…яний, сап.ян.ці, різ.б.яр, Пхен…ян, без…ядерний, рязан…с…кий, мен…ше, брин…чати, цвірін…чати, моркв…яний, бояз…кий, колодяз…ник.
2. Розкрийте дужки, вибравши потрібну літеру в префіксах.
(з,с)плигнути, (з,с)цементувати, (з,с)почити, (з,с)шерхнути, о(д,т)кашлятися, бе(з,с)конфліктний, ро(з,с)кутість, ві(д,т)тирати, пр(е,и)тихлий, пр(е,и)тихий, пр(е,и)поганий, пр(е,и)глушений.
3. Напишіть у словах замість крапок літери е чи и.
височ…на, вул…чка, смуж…чка, тр…вога, мар…во, нож…чок, мереж…во, л…вада.
4. Напишіть, де потрібно, подвоєні літери.
здоровен…ий, стриман…ий, перел… єш, Поліс…я, Керч…ю, мит…ю, довгождан…ий, програм…а, мадон…а, Пікас…о, гол…андський, воз… єднати, розріс…я, священник.
5. Уставте, де потрібно, пропущені букви (правила спрощення та чергування).
капус…няк, шіс…надцять, проїз…ний, студен…ський, ду(щ,жч)ий, яє(чн, шн)ий, бра(ц, тс)тво, Магдебург - магдебур…кий, Цюрих - цюри…кий, Запоріжжя - запорі…кий, запоро(жц, зц)і.
. Розкрийте дужки, ставлячи, де потрібно, велику літеру і лапки.
(п)алац (к)ультури (у)країна, (м)айдан (с)вободи, (м)іністерство (ю)стиції, (п)івденно-(з)ахідна (з)алізниця, (ш)експірівський вечір, (ш)евченківська поезія, (х)арківські (п)арки, (с)получене (к)оролівство (в)еликої (б)ританії, (н)аціональна (г)вардія (у)країни, (л)ьодове (п)обоїще, (л)ьвівський (н)аціональний (у)ніверситет, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра.
7. Запишіть складні слова разом або через дефіс.
край/небо, пів/зошита, рок/група, сімсот/ п'ятдесяти/річчя, супер/фінал, стоп/кран, віце/прем'єр, народно/пісенний, казково/ пісенний, темно/русий, світло/волосий, мікро/процесор, міні/комп'ютер, пів/Японії, військово/зобов'язаний, лимонно/кислий.
8. У словах іншомовного походження замість крапок напишіть и, і або ї.
C…дней, ч…пси, астеро…д, Т…бет, Верг…л…й, аудиенц.я, сю…та, косинус.
Для написания вопросов необходимо войти в систему
Контакты
Обратная связь
support@sproshu.com
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам